بیستمین همایش صنایع دریایی، 21 آذرماه در تهران، مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

محورهای همایش
حامیان کنفرانس

تعداد مقاله دریافتی:

۳۳۵

مهلت ارسال مقاله:

به پایان رسید

 مهلت ثبت نام:

۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال درخواست کارگاه :

۲۰ آذرماه ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری همایش:

۲۱ آذرماه ۱۳۹۷، باغ موزه دفاع مقدس