بیستمین همایش صنایع دریایی، 21 آذرماه در تهران، مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

Conference Subjects

October 12

Submitting Deadline

December 6

Registration Deadline

Not Announced

Workshop Registration Deadline

17-19 December 2018

IRANIMEX2018

Sponsers